Noter

1) RHD. Årsrapport 1995, s. 4.

2) Prosjektets mål har vært å bygge opp Universitetenes databaser for språk og kultur, se http://www.dokpro.uio.no/

3) Omtale av prosjektet finnes på http://www.ifi.uio.no/~vcr/

4) Bakke, John W. and Erik Bergersen: Teleworking: The Norwegian Experience. Telenor FoU 19/96, s. 3-5. Undersøkelsen gjelder fjernarbeid generelt, men framstillingen konsentrerer seg om hjemmearbeid.

5) Lie, Merete: Fjernarbeid --- vegen til det gode liv? Trondheim: IFIM, 1985, kapittel 2.

6) Fastvold, Marianne: Hverdagsliv og arbeidsliv : ouvertyre til et nytt arbeidsbegrep. Alternativ framtid, 1993, s. 34.

7) Undersøkelsen ble foretatt av Nordplan og er omtalt i http://www.distansforum.se/defom2.htm under avsnittet "Distansarbete från bostaden".

8) Begrepet telependling (engelsk "telecommuting") brukes om fjernarbeid som utføres som et alternativ til tradisjonell pendling.

9) Se Fjernarbeid : en "IT-basert" luksustilpasning for velutdannede menn i storbyområder? NIBR-notat 1989:127, s. 1.

10) Jacobsen, Jens Kr. Steen... et.al.: Fjernarbeid og potensial for reduksjon i arbeidsreiser. TØI notat 1024/1996.

11) Artikkelen fantes på http://www.nrk.no/radionettet/1996/960718.html, men er nå borte. Selve intervjuet, som er utført av Peter Svaar, fantes som lydfil på samme adresse.

12) Skotland, Øivind: Sluttrapport fra prosjekt Sunnaas IT-enhet, SUITE : for perioden 1. januar 1993 til 31. desember 1995. Oslo: Sunnaas sykehus, 1996, pkt. 6.4.3.

13) Omtalt i NOPEF's IT-strategi: Vi skal erobre teknologien og skape framtida : et faglig-politisk manifest. NOPEF, 1997, pkt. 1.10.3.

14) Informasjonshefte om fjernarbeid. LO, 1995, s. 4.

15) Home work : ILO report IV (2A). Geneve: ILO, 1996, s. 13.

16) I NOPEF's IT-strategi (se fotnote 14), kap 2.1.3 ff. diskuteres mulighetene for å bygge opp et "virtuelt arbeidskollektiv".

17) Henning Jakhelln diskuterer dette i Fjernarbeid : noen sentrale rettsspørsmål ved nyere former for hjemmearbeid og arbeid utenfor arbeidsgivers øvrige virksomhet. Tano, 1996, kap. 11.

18) ILO har f.eks. som kriterium at arbeidsplassen er selvvalgt, se Home work : ILO report IV (2A). Geneve: ILO, 1996, s. 20.

19) Jakhelln, op.cit., s. 8-10.

20) World of work, No. 17, ILO 1996, s. 14.

21) Global employment: an international investigation into the future of work. Vol 1. London/New Jersey/Tokyo, 1995, s. 26.

22) Samme, s. 117.